- دادنگار - http://dadnegar.com -

تمامیت ارضی مورد احترام قرار گیرد

سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل علاوه بر استقبال از همکاری میان سازمان ملل و سازمان های منطقه ای، بر ضرورت احترام به حق حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای میزبان تاکید نمود.

«غلامحسین دهقانی» در جلسه آزاد شورای امنیت این سازمان به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در مورد همکاری میان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی در چارچوب فصل هشتم منشور ملل متحد سخنرانی نمود. 

ایشان بیان نمود: جنبش عدم تعهد از توسعه همکاری میان سازمان ملل و سازمان های منطقه ای به ویژه اتحادیه آفریقا در حفظ صلح و امنیت بین المللی تحت فصل هشتم منشور ملل متحد و سپردن ترتیبات مربوط به صلح و امنیت به بازیگران منطقه ای استقبال می نماید.

دهقانی در ادامه بیان کرد: در این راستا تمایل و اراده رهبران آفریقایی برای رسیدن به هدف «آفریقای عاری از جنگ» در چارچوب ساختار پیشنهادی صلح و امنیت در آفریقا و نیز برنامه عمل ده ساله برای ظرفیت سازی در اتحادیه آفریقا قابل توجه می باشد. 

ایشان در ادامه بیان کرد: در عین حال جنبش عدم تعهد تاکید می نماید که در ایجاد و یا تمدید ماموریت های حفظ صلح، لازم است که رضایت کشور میزبان، عدم استفاده از زور جز در مقام دفاع از خود و بی طرفی رعایت شود، حق حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی همه کشورها مورد احترام قرار گیرد و از ورود به موضوعاتی که در صلاحیت داخلی کشورها می باشد به شدت پرهیز گردد.