- دادنگار - http://dadnegar.com -

حضانت طفل بعد از فوت پدر

آیا می دانید؟-حضانت طفل بعد از فوت پدر

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است، هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.