- دادنگار - http://dadnegar.com -

مطالبه نفقه زمان حال و زمان گذشته

آیا می دانید؟-مطالبه نفقه زمان حال و زمان گذشته

نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی قابل مطالبه است اما نفقه زمان گذشته از طریق ارایه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.