free html hit counter

حضانت فرزندان

 • 9718d465a94defa52aaad0a33a25f2d7

  نگاه مثبت قانونگذار به حضانت طفل

  به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق…

 • 0b5e77e1fe49b2f10e40b5c4b6aeafa9

  مصلحت طفل ملاک تعیین سرپرست وی

  شماره پرونده ۲۰۲۰ـ۳/۹ـ۹۲ سوال: الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می رساند، فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می شود. برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت الف و مادر ب به خواسته استرداد…

 • e7d681ddc0174087ad0e36dc718519dd

  ملاقات با طفل؛ حق هر یک از والدین

  در قانون مدني تصریح شده است: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزیيات مربوط به آن، در صورت…

 • 48ed12281ae1f6453d2d5ec95b17e082

  حضانت طفل بعد از فوت پدر

  آیا می دانید؟-حضانت طفل بعد از فوت پدر در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است، هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.