free html hit counter

شیوه های جعل

  • e024366fc83339fc9c4dbf30783ac11f

    شیوه های جعل و مدارک جعلی را بشناسیم

    لازم الاجرا بودن مفاد اسناد تنظیمی در مراجع رسمی من جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، نزد مقامات قضایی و انتظامی و سایر سازمان هایی که به موجب قانون و حسب وظیفه،…

  • 61fcd0e790aaecc2196628e2b1540295

    شیوه های جعل و مدارک جعلی را بشناسیم

    لازم الاجرا بودن مفاد اسناد تنظیمی در مراجع رسمی من جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، نزد مقامات قضایی و انتظامی و سایر سازمان هایی که به موجب قانون و حسب وظیفه،…