free html hit counter

عدم صلاحیت

  • 48ed12281ae1f6453d2d5ec95b17e082

    حضانت طفل بعد از فوت پدر

    آیا می دانید؟-حضانت طفل بعد از فوت پدر در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است، هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.